Productes bancaris XI. Compte corrent vs compte d’estalvi.

IMG_3279

Són productes bancaris usats de manera massiva, segurament ningú o gairebé ningú no té un compte bancari. Ara bé, els dos principals tipus de comptes bancaris “a la vista” són els comptes corrents i els comptes d’estalvi i, encara que són productes molt semblants, existeixen diferències entre els dos, sobretot referent a l’us finalista que els vulguem donar, és a dir, als serveis que vulguem vincular als mateixos; en aquest nou post, que és l’onzè de la sèrie «PRODUCTES BANCARIS” es relataran les característiques d’aquests productes financers, les seves semblances i les seves diferències.

No es tracta de fer un estudi més o menys exhaustiu de les característiques d’un dipòsit bancari, per a això ens hauríem de remetre a l’anterior post “PRODUCTES BANCARIS II. DIPÒSITS”, sinó aprofundir una mica en un dels tipus principals de dipòsits bancaris, això és, els dipòsits “a la vista”.

Què és un dipòsit bancari a la vista?

Un dipòsit bancari no seria una altra cosa que un producte financer emanat d’un contracte de dipòsit bancari entre una entitat financera o dipositari i un client o dipositant, ja sigui aquest últim particular, empresa, associació o qualsevol altre tipus de persona mitjançant el qual l’entitat dipositària es compromet a custodiar els diners del client dipositant a canvi d’una rendibilitat i una facilitat d’ús per part de l’entitat mentre duri el dipòsit del mateix. És a dir, que els diners del client estan salvaguardats i disponibles en el seu compte bancari i que l’entitat bancària està facultada per usar els diners dels seus dipositants en diferents operacions, com concedir préstecs.

Fins a aquí aquesta definició seria comuna a tot dipòsit bancari, ara bé, el terme “a la vista” significa que el dipositant no adquireix cap compromís temporal de permanència en el dipòsit, sinó que pot reintegrar i recuperar els seus diners en el moment en què aquest ho desitgi.

Tipus de dipòsits a la vista

Bàsicament només hi ha dos tipus de dipòsits bancaris a la vista, els comptes corrents i els comptes d’estalvi.

Comptes corrents: Són comptes bancaris a la vista molt versàtils doncs, a part de facilitar el dipòsit dels fons dels clients dipositants, permeten vincular multitud de serveis als mateixos, com poden ser la tinença de talonaris, l’emissió de transferències bancàries, pagaments d’efectes, targetes de crèdit, etc. De fet, són el producte financer més versàtil i hi ha pocs serveis o productes financers que no poguessin ser vinculats a un compte corrent. Antigament era més usats per empreses, al contrari que el seu producte financer germà, que és el compte d’estalvi, que era usat bàsicament pels particulars, i tot això a causa de la seva versatilitat i a la facilitat de vincular productes i serveis.

Comptes d’estalvi: Són també comptes bancaris a la vista que permeten la vinculació a les mateixes de molts productes i serveis bancaris, si bé el catàleg dels mateixos és una mica més reduït que en el cas d’un compte corrent. Antigament, els comptes d’estalvi liquidaven un tipus d’interès una mica més alt que els corrents i eren més usats pels particulars que, com el seu nom indica, buscaven aconseguir un estalvi finalista.

Diferències entre un compte corrent i un compte d’estalvi.

Fa uns anys les diferències entre tots dos productes eren més importants, actualment aquestes han anat minvant molt. Actualment, les diferències depenen de l’entitat i del criteri de les mateixes; hi ha entitats que no permeten descoberts en comptes d’estalvi i sí en comptes corrents, que emeten cartilles o llibretes d’estalvi només per a comptes d’estalvi o que només permeten l’ús de talonaris en comptes corrents, però això no és cap ciència exacta. Es podria concloure que actualment no existeix diferència alguna entre aquests dos productes, però això també seria erroni, passem a analitzar algunes diferències:

1-Respecte el suport on recollir la informació.

Generalment, un compte corrent sempre usarà un sistema d’extracte periòdic (diari, quinzenal…) per informar dels seus moviments, mentre que un d’estalvi usarà una cartilla d’estalvi. L’extracte periòdic permet llistar els moviments del compte des de i fins que es desitgi i quan es vulgui; la cartilla d’estalvi és un suport molt popular per recollir la informació sobre els moviments d’un compte però, al meu entendre, antiquat a causa de l’existència d’Internet. No obstant això, avui dia hi ha molts comptes d’estalvi que funcionen per extracte i hi ha entitats que emeten cartilles per a molts productes, a part dels comptes d’estalvi.

2-Respecte als serveis a vincular al compte.

Encara avui dia hi ha diversos serveis i productes financers que no es poden generalment vincular a un compte d’estalvi, si be no hi ha una regla clara i hi ha entitats que concedeixen serveis a comptes d’estalvi que, en realitat, serien de comptes corrents; bàsicament són:

Talonari de xecs: En general, només es poden tenir vinculats a un compte corrent, encara que hi ha diverses entitats que els emeten sobre comptes d’estalvi.

Pòlisses de crèdit: Són productes de finançament per cobrir desfasaments tresorers d’empreses o professionals i normalment sempre caldrà vincular-la a un compte corrent, a causa del caràcter d’ús teòricament professional del compte corrent i d’ús particular del compte d’estalvi.

Descoberts en compte: Moltes entitats no els permeten sobre comptes d’estalvi, si be també hi ha moltes que sí ho fan.

Remeses de rebuts: Normalment s’hauran d’enviar en gestió de cobrament sobre un compte corrent. No em refereixo als rebuts domiciliats que paguem en els nostres comptes, sinó a la gestió de cobrament dels mateixos per part dels seus emissors.

Descompte comercial d’efectes: Ídem que l’anterior. La gran majoria de les entitats no concediran línies de descompte sobre comptes d’estalvi.

Llavors, quin tipus de compte serà millor?

El millor consell en aquest cas serà el de preguntar a la seva entitat bancària abans d’obrir el seu compte. Haurà de preguntar sobre si aquest o aquell servei que es necessiti serà acceptat pel compte que s’obri, si un no vol veure’s al final en dilema d’obrir un altre compte o canviar el tipus del mateix. Al meu entendre, davant el dubte, el millor serà obrir sempre un compte corrent, a causa de la seva versatilitat; l’únic inconvenient del compte corrent radica que normalment no permetrà usar una cartilla per recollir els seus moviments, ara bé, a l’era d’internet, qui vol una cartilla si tot està consultable a l’instant “online”?

Jordi Mulé, col·legiat C.E.C. núm 13147

Versión en castellano, aquí.

 

Un comentario sobre “Productes bancaris XI. Compte corrent vs compte d’estalvi.

Què en penseu? / ¿Qué pensais?

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s